TABLE 3.

Frequency and spectrum of presenting illnesses

Type of disorderNo.%
Otitis1624.6
Diarrhea1624.6
Pneumonia1523.1
Sinusitis913.8
Dysentery23.1
Eczema23.1
Oral thrush23.1
Pyelonephritis23.1
Sepsis11.5
Omphalitis11.5
Cellulitis11.5
Meningitis11.5
Osteomyelitis11.5
UTIa11.5
FTTb11.5
  • a UTI, urinary tract infection.

  • b FTT, failure to thrive.